Arentz et al. 2012. Kalibratie slibtransport- en GEM-model.

Het basismodel is in voorgaande studies afgeregeld voor 2007. In het huidige project worden 2009 en 2010 geanalyseerd. De nieuwe metingen zijn uitgevoerd voor de kust van Egmond in het voor- en najaar van 2010. Opvallen is de sterk afwijkende windrichting in de 1e helft van 2010. De nieuwe meetgegeven zijn hoogfrequent en representatief voor de waterkolom nabij de bodem. Dit is een waardevolle aanvulling op de reguliere laagfrequente MWTL oppervlakte metingen. Daarnaast zijn er een aantal bodemmonsters genomen.

.........

Er valt desondanks nog de nodige winst te behalen door een aantal beperkte concrete aanpassingen in het model. Naast de reguliere meetsets zijn in deze studie diverse nieuwe aanvullende datasets geanalyseerd en gebruikt in de afregeling van de modellen. Hiermee is het Noordzee modelinstrumentarium weer een belangrijke stap verder in haar ontwikkeling en voorspellende waarde voor toekomstige Noordzee MEP/ MER studies voor beheers- en inrichtingsvraagstukken.