Schelpdierbanken

Nonnetje_Ensis_lijn

Schelpdierbanken

Het grootste deel van de Noordzeebodem bestaat uit zand en slib. Er leven veel dieren die zich ingraven zoals wormen en schelpdieren. Bekende soorten ingegraven schelpdieren zijn bijvoorbeeld de halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata) en de Amerikaanse zwaardschede (Ensis leei). Zij kunnen in hoge dichtheden in de zeebodem voorkomen. Bij het winnen van zand uit zee worden alle schelpdieren en andere bodembewoners levend op of in de bodem mee opgezogen.

Waarom doen we onderzoek?

Het is niet toegestaan om zand te winnen binnen een afstand van 100 meter van levende schelpdierbanken. In de Ontgrondingenvergunning is de verplichting opgenomen om, voorafgaand aan zandwinning, de ligging van banken van levende schelpdieren zichtbaar te maken. Het naleven van dit voorschrift wordt bemoeilijkt door twee aspecten. Aan de ene kant bestaat er geen algemeen geaccepteerde definitie van het begrip ‘schelpdierbank’. Aan de andere kant zijn de technieken om schelpdierbanken vlakdekkend in kaart te brengen nog in ontwikkeling en daarmee onvoldoende operationeel.

We doen onderzoek naar de vragen

  • Welk type schelpdierbank zou moeten worden ontzien tijdens de zandwinning?
  • Is het mogelijk nieuwe bemonsteringstechnieken te ontwikkelen waarmee het vlakdekkend in kaart brengen van dit type schelpdierbanken te realiseren valt?
payoffzandwinning280x144