Witbaard & Kamermans 2010. De bruikbaarheid van de klepstandmonitor op Ensis directus ten behoeve van de monitoring van aan zandwinning gerelateerde effecten.

Het rapport valt in drie inhoudelijke delen uiteen. In het eerste deel wordt ingegaan en verslag gedaan van de acties die ondernomen zijn om de bestaande klepstand monitor voor de gewone mossel (Mytilus edulis) aan te passen en geschikt te maken voor de Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus), met als uiteindelijk doel de aangepaste monitor in het veld in te zetten om daarmee relaties tussen gedrag groei en abiotiek te kunnen bepalen. In het tweede deel van het verslag worden de resultaten van een laboratorium studie weergegeven. Dit deel van het onderzoek had tot doel schattingen te genereren van filtratiesnelheden van Ensis alsmede de bepaling van het effect van verhoogde slib concentraties op die filtratie snelheid. Als onderdeel hiervan is ook gekeken of er een relatie bestaat tussen filtratiesnelheid en de openingstoestand van de siphonen van iedere schelp. Het derde deel van het verslag geeft een overzicht van literatuur met betrekking tot Ensis directus.