Wijsman et al. 2014. De macrobenthosgemeenschap van de Zeeuwse Banken na zandwinning. Een overview van drie T0 jaren en een eerste jaar van rekolonisatie.

Het gebied van de Zeeuwse Banken is een eenheid van onderwater zandbanken net buiten het Natura 2000-gebied van de Voordelta. In het gebied liggen diverse concessiegebieden voor zandwinning, die afhankelijk van de kwaliteit van het zand in meer of mindere mate worden geëxploiteerd.  Daarnaast wordt het gebied ook geëxploiteerd door de visserij. Het gebied van de Zeeuwse Banken is, in vergelijking met de Voordelta en de Hollandse kustzone weinig onderzocht op bodemfauna. In de periode 2009 tot en met 2012 is in het kader van dit onderzoek de bodemdiergemeenschap van de Zeeuwse banken bemonsterd met een van Veen happer, box-corer en de bodemschaaf. In totaal zijn er in het gebied 188 locaties bemonsterd met zowel box-corer en bodemschaaf en 24 locaties (2009) met een van Veen happer. Over het algemeen is het gebied arm aan bodemfauna, zowel in aantal soorten als in dichtheden. Dit past in de opvatting dat het gebied van de Zeeuwse Banken een gebied is met een natuurlijke hoge fysische dynamiek. Dit beeld komt overeen met eerdere observaties in de zuidelijk aangrenzende gebieden in België (Vlaamse Banken). De hoogste biomassa en diversiteit is vooral gevonden in de diepere delen (troggen) van het gebied (Steendiep, Middeldiep en Schouwendiep). Aan de luwe zijde van de toppen is de bodemdiergemeenschap soortenrijker dan aan de geëxponeerde zijde.