Goudswaard & Perdon 2009. Kwalitatieve bemonstering in de zandwinlocatie Hollandse Kust in 2009 Q13K en Q2D op de aanwezigheid van schelpdier voorkomens.

Ten behoeve van twee zandwinningconcessies, één in de nabijheid van Scheveningen en een tweede in de buurt van Den Helder, is er een bestandsopname van de aanwezige macrobodemfauna gemaakt. Deze twee concessie gebieden zijn resp. locatie Q13K en Q2D. De opnamen van locatie Q13K bij Scheveningen zijn gemaakt op 19 April 2009 en die bij de locatie Den Helder, Q2D, op 28 Mei 2009. Op locatie Q13K is 98.3 m2 bodemoppervlak bemonsterd en op locatie Q2D is dit 88.3 m2 . Binnen elk concessiegebied zijn drie slepen gemaakt met een standaard bodemschaaf. Op locatie Q13K zijn daarbij 7 soorten bivalven en 3 gasteropoden aangetroffen. Op locatie Q2D zijn dat 8 soorten bivalven en 4 soorten gasteropoden. Op beide locaties en in alle monsters per locatie zijn mesheften (Ensis) en strandschelpen (Spisula) aangetroffen. Op alle monsterplaatsen binnen locatie Q2D zijn kokerwormen aangetroffen en binnen locatie Q13K op 2 van de 3 plaatsen. De ingewonnen gegevens onderbouwen de conclusie op basis van de beschikbare gegevens, dat in het onderzochte gebied geen grote schelpdier voorkomens of voorkomens van enige betekenis als voedselbron voor zeevogels aanwezig waren op het moment van de bemonstering.