Rozemeijer & Graafland 2007. Effecten van zandwinning 2007 op de Natura2000-gebieden Voordelta en Noordzeekustzone vanuit het perspectief van de natuurbeschermingswet.

In het kader van de zandwinningen voor kustonderhoud van 2007 is een MER geschreven (Boon et al., 29-09-2006a,b). Uit dit MER (MER winning suppletiezand Noordzee 2007) bleek dat zandwinning in 2007 met betrekking tot de meeste aspecten geen effecten had en dat zandwinning met betrekking tot sommige aspecten mogelijk verwaarloosbare effecten had. De categorie "verwaarloosbare effecten" viel tussen de categorieën "Nee, zeker geen effect" of "Wel een mogelijk negatief effect maar zeker geen significant negatief effect". De categorie "verwaarloosbare effecten" komt echter in de systematiek van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) niet voor. Met behulp van het MER en nieuw onderzoek levert  deze notitie nadere informatie om te beoordelen tot welke van de beschreven Nb-wet categorieën de beschreven effecten horen.

Het doel van deze notitie is die effecten die in het MER in de categorie "verwaarloosbare effecten" waren geplaatst  nader te beschouwen. Na de nadere beschouwing zij  de effecten geplaatst in de Nb-wet categorieen "Nee, zeker geen effect" of "Wel een mogelijk negatief effect maar zeker geen significant negatief effect". Hiermee vult deze notitie het MER aan, zodat beoordeeld kan worden of er mogelijk een Nb-wet-vergunning aangevraagd dient te worden.