De Vries & Koomans 2010. Slibmonitoring Noordzee. Meetverslag 1ste meting.

In het kader van grootschalige zandwinning op de Noordzee voert Deltares (in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Holland en Stichting La Mer) onderzoek uit naar de mogelijke gevolgen van het opwervelen van fijn slib tijdens baggerwerkzaamheden. Eén van de onzekerheden bij dit onderzoek is het vermogen van de waterbodem om als buffer voor fijn slib te fungeren. Om dit vermogen in beeld te brengen, is een monitoringscampagne opgestart waarmee de variatie in het slibgehalte over een jaar wordt gemeten. Hierbij worden zowel metingen gedaan van het slibgehalte in de waterkolom (zwevend slib) als metingen aan de waterbodem. Met het Medusa systeem kan het slibgehalte in de waterbodem in kaart worden gebracht. Hiermee is het mogelijk om in één dag het gehalte slib over een geheel profiel continu in kaart te brengen. Met meerdere metingen kan de variatie in het slibgehalte worden gemeten. Voor dit monitoringsproject zijn in eerste instantie 3 metingen voorzien. Dit verslag bespreekt het veldwerk en de eerste resultaten van de eerste meting van 15 en 16 september 2009. In december zal nog een tweede meetsessie volgen. Dit verslag heeft tot doel om weer te geven wat er gemeten is en welke apparatuur is gebruikt. Daarnaast bevat dit verslag de profielen en kaarten van bodemsamenstelling.