Zwarte zee-eenden

MEP_Headerbeeld-ZwarteZee-eend

Zwarte zee-eenden

De Noordzee is van groot belang voor zwarte zee-eenden. Ze leven hier voornamelijk van schelpdieren die van de zeebodem worden opgedoken, intact worden doorgeslikt en in de gespierde maag worden gekraakt. Zwarte zee-eenden komen vanaf september en oktober in grote aantallen in Nederlandse wateren aan. De aantallen nemen weer af na een doortrekpiek in april. Zwarte zee-eenden kunnen in grote groepen van vele duizenden of zelfs tienduizenden vogels bij elkaar voorkomen in die gebieden waar voldoende voedsel aanwezig is. De grootste groepen overwinteren binnen Nederland gewoonlijk ten noorden van de Waddeneilanden. Voor de kust van Noord-Holland en ook in de Voordelta worden groepen zwarte zee-eenden aangetroffen. Soms overzomeren en ruien zwarte zee-eenden in Nederland. Daarmee is de zwarte zee-eend jaarrond aanwezig. In de Noordzeekustzone en Voordelta gelden instandhoudingsdoelstellingen voor deze karakteristieke soort van onze kust.

Waarom doen we onderzoek?

De instandhoudingsdoelstellingen voor de zwarte zee-eend in de Natura 2000-gebieden worden al geruime tijd niet behaald. Het winnen en transporteren van zand uit zee naar de kust kan invloed hebben op de populatieomvang van de zwarte zee-eend in de Nederlandse kustwateren. De zandwinactiviteiten kunnen aanwezige eenden verstoren en invloed hebben op de hoeveelheid en kwaliteit van hun voedsel: schelpdieren in en op de zeebodem. Beide effecten kunnen elkaar versterken, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende rustige foerageergebieden overblijven met voldoende voedsel van goede kwaliteit.

We doen onderzoek naar de vragen

  • Welke factoren en processen sturen de in Nederland aanwezige aantallen zwarte zee-eenden?
  • Beïnvloeden zandwinning en zandtransport deze factoren en processen en zo ja is dit van invloed op het al dan niet behalen van de instandhoudingsdoelstellingen?
payoffzandwinning280x144